Công bố về quyền riêng

tư của dữ liệu đối tác kinh doanh

Công bố về quyền riêng

tư của dữ liệu đối tác kinh doanh

Công bố về quyền riêng tư của dữ liệu đối tác kinh doanh

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstraße 36, 8055 Graz (“chúng tôi”) sẽ thu thập và sử dụng những dữ liệu cá nhân nhất định như là một khách hàng, nhà cung cấp, liên hệ kinh doanh có triển vọng, lợi ích hoặc đại diện của một tổ chức khác mà chúng tôi có tương tác.

Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi, đây là lý do vì sao chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thu thập loại thông tin nào và thông tin sẽ được sử dụng như thế nào.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi tuân theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu (“GDPR”).

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để được cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Chúng tôi cũng thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn và vai trò của bạn trong công ty của bạn, được công bố trong sổ đăng ký kinh doanh được phép truy cập rộng rãi, trên các trang web, blog, phương tiện truyền thông và các dữ liệu được công khai bởi các cơ quan chức năng có liên quan và các hiệp hội chuyên môn.

Chúng tôi cũng thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn và vai trò của bạn trong công ty của bạn, được công bố trong sổ đăng ký kinh doanh được phép truy cập rộng rãi, trên các trang web, blog, phương tiện truyền thông và các dữ liệu được công khai bởi các cơ quan chức năng có liên quan và các hiệp hội chuyên môn.

Dữ liệu cá nhân này có thể bao gồm tên công ty của bạn, tên, thông tin liên hệ của bạn, tài khoản ngân hàng của công ty bạn, nghề nghiệp và trình độ của bạn, giới thiệu về công ty của bạn, chi tiết về công ty của bạn, chi tiết thành viên của công ty bạn, giấy chứng nhận và công bố liên quan đến chất lượng do viên chức, đại diện hoặc nhân viên kiểm toán của công ty cấp, phần trăm cổ phiếu đang nắm giữ, chi tiết về các tài liệu công khai, báo cáo và lời khuyên chuyên môn, chi tiết về các giao dịch được công bố của công ty bạn bao gồm các đề nghị và sắp xếp tài chính và những tương tác trước đây với Fresenius Kabi và các công ty con của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu này nhằm mục đích đánh giá mối quan hệ kinh doanh tiềm năng hoặc du trì mối quan hệ kinh doanh với bạn. Mục tiêu chung này bao gồm: 

 • Sản xuất, cung ứng và giao nhận các sản phẩm và dịch vụ;
 • Trao đổi thông tin về những hợp đồng hiện có và tiềm năng với bạn;
 • Tiếp nhận các sản phẩm và dịch vụ từ bạn;
 • Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc công ty nơi bạn đang làm việc (ví dụ, quản lý mối quan hệ với khách hàng, quản lý nhà cung ứng, quản lý quan hệ với nhà đầu tư);
 • Tuân thủ các yêu cầu liên quan đến giao dịch kinh doanh (ví dụ xác nhận xung đột, thẩm định chuyên sâu các đối tác kinh doanh, xác nhận danh mục trừng phạt, luật chống rửa tiền, đảm bảo các yêu cầu chuỗi cung ứng, yêu cầu hải quan và xuất khẩu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm);
 • Đánh giá và định lượng các nhà cung ứng (ví dụ, liệu bạn và tổ chức của bạn có đáp ứng yêu cầu chất lượng và chứng nhận nào đó hay không);
 • Tiếp thị (ví dụ, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc các thông tin có liên quan);
 • Xác định liệu bạn có phải là đầu mối liên hệ đúng cho các yêu cầu kinh doanh cụ thể không (ví dụ khi chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia ở một lĩnh vực cụ thể hoặc sản phẩm cụ thể); 
 • Hoàn tiền do chúng tôi, bao gồm tái thanh toán các khoản nợ;
 • Đánh giá khả năng thanh toán tài chính và nguy cơ tín dụng của công ty bạn.
 • Đầu tư tiềm năng vào cổ phần của Fresenius, thu mua, bán hoặc giao dịch doanh nghiệp liên doanh với chúng tôi hoặc một công ty con của Fresenius Kabi

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một trong các cơ sở sau:  

 • Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi (Điều 6.1b của GDPR). 
 • Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để chúng tôi có thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, ví dụ chúng tôi phải tuân thủ pháp luật chống lại việc rửa tiền, các yêu cầu về hải quan và xuất khẩu, yêu cầu an toàn chuỗi cung ứng, yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, các yêu cầu tiết lộ và thông báo theo pháp luật, hoặc các yêu cầu tương tự có thể yêu cầu chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn (Điều 6.1c-GDPR).
 • Trong điều kiện xử lý dữ liệu là cần thiết cho các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, ngoại trừ những lợi ích kém ưu tiên hơn so với những lợi ích hoặc quyền lợi cơ bản và quyền tự do của cá thể dữ liệu có yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân (Điều 6.1 f của GDPR). Những lợi ích hợp pháp gồm: 
  • Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với công ty nơi bạn làm việc, bao gồm việc cưỡng chế bất kỳ quyền lợi nào mà chúng tôi có thể có theo hợp đồng đó; 
  • Việc thu thập các thông tin quản lý kiến thức liên quan đến các quy trình xử lý nội bộ, các sản phẩm và dịch vụ; 
  • Phát triển, tối ưu hóa và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; 
  • Cải thiện thông tin nội bộ;
  • Cải tiến các quy trình hành chính; 
  • Nghiên cứu; 
  • Quản lý tổ chức;
  • Quản lý rủi ro: ví dụ tránh các rủi ro về tài chính/uy tín;
  • Duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn công nghệ thông tin, người bảo hành công nghệ thông tin và phát hiện và sửa chữa lỗi, và 
  • Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật ngoài EEA.
 • Khi bạn được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bạn đã đồng ý với chúng tôi (Điều 6.1a của GDPR).
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất cứ lúc nào. Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận về việc xử lý hoặc trên bất kỳ cơ sở lựa chọn cá thể nào. Việc rút lại sự đồng thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng thuận của bạn trước khi rút lại. Bạn có thể rút lại sự đồng thuận của mình bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ datenschutz.austria@fresenius-kabi.com.

Chúng tôi gửi toàn bộ hoặc một phần dữ liệu của bạn đến các cơ quan khác.

Người nhận bao gồm:

 • Các công ty khác trong tập đoàn nếu việc chuyển dữ liệu cá nhân này được yêu cầu cho những mục đích cụ thể (vui lòng tham khảo danh sách những nơi các công ty của tập đoàn Fresenius Kabi hoạt động);
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân đại điện cho chúng tôi nhưng phải tuân thủ hướng dẫn xử lý dữ liệu; những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích của chúng tôi; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lưu trữ dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ bảo trì; 
 • Các cơ quan chức năng mà chúng tôi có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ cơ quan thuế và hải quan, các cơ quan quản lý và các cơ sở được ủy quyền, các cơ quan chức năng thị trường tài chính, các nhà đăng ký cộng đồng; và
 • Các cơ quan kiểm toán hoặc các cố vấn viên bên ngoài có liên quan như luật sư hoặc các cố vấn thuế.

Truyền tải dữ liệu quốc tế

Chúng tôi có thể truyền tải dữ liệu cá nhân của bạn, toàn bộ hoặc một phần, đến những người nhận trong tập đoàn Fresenius ở các quốc gia không phải là thành viên của Liên minh Châu âu hoặc các tổ chức quốc tế, vì những lý do nêu trên. Vui lòng tham khảo danh sách địa điểm của Fresenius Kabi trên toàn thế giới. 

Ủy ban Châu Âu đã quy định mức độ bảo vệ dữ liệu tương tự với Liên minh Châu Âu cho những quốc gia/tổ chức quốc tế trong đó các công ty của Fresenius được thành lập: Argentina, Canada, New Zealand, Thụy Sĩ, Uruguay.

Về việc những dữ liệu quốc tế này được chuyển cho các quốc gia thứ ba có mức độ bảo vệ dữ liệu chưa được đánh giá đầy đủ bởi Ủy ban Châu Âu, chúng tôi đã thiết lập các cơ chế bảo hộ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đến mức tương đương với những gì hiện đang tồn tại ở Liên minh Châu Âu.

Những biện pháp bảo vệ này như sau:

 • Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu công bố.
 • Tấm chắn bảo vệ dữ liệu Liên minh Châu Âu – Hoa Kỳ.

Bạn có thể lấy bản sao của những điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn này trực tuyến hoặc khi có yêu cầu.

Nói chung, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong những thời gian sau:  

 • Cho đến lúc có yêu cầu của pháp luật hiện hành (ví dụ cho mục đích đóng thuế);
 • Khi không có thời gian lưu trữ theo pháp luật, ít nhất là trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng với bạn hoặc với công ty nơi bạn làm việc; 
 • Trong trường hợp có lợi ích chính đáng trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài mối quan hệ hợp đồng liên kết chúng ta, miễn là chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc xử lý những dữ liệu đó. Thời gian chính xác tùy thuộc vào công ty nơi bạn đang làm việc và vị trí của bạn trong công ty. 

Nếu thời gian lưu trữ theo pháp luật dài hơn so với thời gian nói trên, chúng tôi cố gắng bảo mật dữ liệu cho đến cuối thời gian lưu trữ đó và sau đó xóa dữ liệu.

Tùy thuộc vào tình huống, bạn có các quyền lợi sau về dữ liệu cá nhân của bạn:

Quyền truy cập

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể hỏi chi tiết liên quan đến dữ liệu của bạn do chúng tôi xử lý.

Quyền chỉnh sửa các dữ liệu không đúng

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bạn có quyền chỉnh sửa.

Quyền xóa dữ liệu

Trong những tình huống nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nếu: 

 • Dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích được thu thập và xử lý trước đó, 
 • Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý không hợp pháp,
 • Bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (xem “Quyền từ chối”) và không có lý do thuyết phục và chính đáng cho việc xử lý dữ liệu, 
 • Dữ liệu cá nhân của bạn phải được xóa nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật Liên minh Châu Âu hoặc pháp luật của Quốc gia Thành viên mà chúng tôi phải tuân thủ hoặc
 • Bạn rút lại bản đồng thuận mà dựa trên đó quá trình xử lý dữ liệu được thực hiện và không có căn cứ pháp lý nào cho việc xử lý dữ liệu. 

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu khi có một trong các điều kiện sau:  

 • Bạn có bất đồng về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn, trong đó trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị trì hoãn trong khi chúng tôi xác nhận tính chính xác của nó,
 • Việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa bỏ dữ liệu cá nhân và yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu, 
 • Chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý dữ liệu, nhưng chúng tôi được yêu cầu duy trì dữ liệu cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi hoặc lợi ích pháp lý hoặc 
 • Bạn từ chối việc xử lý dữ liệu (xem “Quyền từ chối”) và xác nhận quyền ưu tiên của các lợi ích chính đáng của chúng tôi vượt quá lợi ích của bạn đang diễn ra. 

Quyền chuyển dữ liệu

Theo điều 20 của GDPR, bạn có quyền nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn như dữ liệu mà bạn cung cấp, với định dạng có tổ chức, phổ biến và có thể đọc được trên máy.

Quyền từ chối

Theo điều 21 của GDPR, bất kỳ lúc nào bạn cũng có quyền từ chối, vì những lý do liên quan đền tình huống cụ thể của mình, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi (Điều 6.1 f của GDPR). Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi thiết lập được các lý do chính đáng và hợp lý vượt trên lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn, hoặc nếu việc xử lý được sử dụng để thiết lập, thực hiện và bảo vệ các hoạt động pháp lý.  

Trong tất cả các trường hợp nêu trên, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ hoặc gửi yêu cầu của bạn tới địa chỉ bưu chính hoặc email như đã nêu ở trên.

Quyền khiếu nại

Bạn cũng có quyền gửi khiếu nại với cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm cho Fresenius Kabi là:

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien 

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến hoạt động của hợp đồng với bạn hoặc với công ty nơi bạn đang làm việc; ví dụ, chúng tôi có thể cần thông tin liên lạc của bạn nếu bạn là nơi liên hệ kinh doanh với một nhà cung cấp. Trong trường hợp không thể thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, có thể chúng tôi sẽ không thể không ký kết một mối quan hệ hợp đồng tương ứng. 

Việc đưa ra quyết định một cách tự động (Điều 22.1, 2 của GDPR) được tiến hành tuân theo nghĩa vụ của chúng tôi trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát và các quy trình xử phạt. Cũng cần thiết ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Điều này có thể dẫn đến sự từ chối thiết lập một mối quan hệ hợp đồng với bạn.  

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những hoàn cảnh khác nhau, ví dụ khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc khi bạn nhận được bồi thường cho các dịch vụ của bạn với vai trò là chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Vui lòng tham khảo thông tin cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp này. 
 

Tên đơn vị kiểm tra:

Đơn vị kiểm tra là:

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36
8055 Graz
Áo
Kontakt: datenschutz.austria@fresenius-kabi.com

Nhân viên bảo vệ dữ liệu:

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn theo địa chỉ: 

Fresenius Kabi Austria
Datenschutzbeauftragter
Hafnerstrasse 36
8055 Graz
Áo
E-Mail: datenschutz.austria@fresenius-kabi.com

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn theo địa chỉ:  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bảo vệ dữ liệu tại Fresenius Kabi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ datenschutz.austria@fresenius-kabi.com.