Cài đặt Cookie

Các cookie phiên thực sự cần thiết

Để đảm bảo trải nghiệm duyệt chức năng, chúng tôi sử dụng các cookie thực sự cần thiết. Các cookie này được chúng tôi sử dụng độc quyền và do đó được gọi là cookie của bên thứ nhất. Không cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng các cookie này. Vì lý do này, không thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt riêng lẻ các cookie thực sự cần thiết.


Cookie chức năng

Cookie chức năng lưu các lựa chọn của bạn khi truy cập trang web này để cung cấp cho bạn chức năng nâng cao và các tính năng cá nhân. Bạn kích hoạt các cookie này thông qua một hành động rõ ràng, ví dụ: khi đồng ý sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Vì lý do này, chỉ có thể hủy kích hoạt chứ không thể kích hoạt cookie chức năng trên trang cài đặt này.


Cookie phân tích

Cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích cách sử dụng trang web này. Điều này giúp chúng tôi có thể tối ưu hóa hiệu suất của trang web và nâng cao trải nghiệm người dùng.