chính sách quyền riêng tư

chính sách quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với Fresenius Kabi Austria GmbH. Việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn quý vị biết cách thức mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, những loại thông tin chúng tôi thu thập và giải thích cho quý vị về cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó.

Chúng tôi cũng muốn quý vị biết rằng trong các trang web của chúng tôi có bao gồm các đường dẫn đến các trang web bên ngoài, các trang này không được áp dụng trong tuyên bố về quyền riêng tư này. Ngoài ra, một số trang web địa phương của các công ty con Fresenius Kabi của chúng tôi có thể có các thông báo quyền riêng tư khác nhau. 

Thông tin thêm: https://www.fresenius-kabi.com/data-privacy

Quý vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát tại quốc gia của quý vị hoặc Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.
Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào liên quan đến vấn đề truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu theo địa chỉ sau:

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstraße 36
8055 Graz
Austria

datenschutz.austria@fresenius-kabi.com

ĐT: +43 316 249 1527 (Ông Gangl)

ĐT: +43 732 7651 2434 (Bà Rom)
 

Fresenius Kabi Austria

GmbH, Trụ sở chính Graz, Chi nhánh Linz;

Số đăng ký thương mại: FN 78256h

Đăng ký tại tòa án: Tòa án Dân sự Khu vực Graz

Có thẩm quyền theo Đạo luật Thương mại Điện tử của Áo: Văn phòng Thành phố Graz

UID: ATU 22978400

DVR 0662721