in

in

FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH

Hafnerstraße 36
8055 Graz
Áo
Tel.: +43 316 249 0
Fax.: +43 316 249 1422
email: info-atgr@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.at

GmbH, trụ sở Graz, chi nhánh Linz;
Số đăng ký công ty: FN 78256h
Tòa án đăng ký: Tòa án dân sự khu vực Graz
Cơ quan chức năng theo Bộ luật Thương mại Điện tử Áo: Văn phòng Thành phố Graz
UID: ATU 22978400
DVR 0662721
Quản lý: Ông Heinz Riesner, Ông Frank-Joachim Simon

Cơ quan thương mại có thẩm quyền: Cơ quan hành chính thành phố Graz
Cơ quan sáp nhập: Thành viên của Phòng Thương mại Áo
Quy định kinh doanh và chuyên môn: Bộ luật Công nghiệp Áo (GewO) và Luật Sản phẩm Y học Áo (AMG). Có thể tham khảo quy định này ở địa chỉ sau: http://www.ris.bka.gv.at
Cơ quan giám sát có thẩm quyền: Văn phòng Liên Bang An toàn Chăm sóc Sức khỏe Áo (Austrian Federal Office for Safety in Health Care)
Mục đích hợp tác: Phát triển, sản xuất, và phân phối thuốc và công nghệ tiêm truyền và dinh dưỡng lâm sàng.
Mục tiêu cơ bản: thông tin chung về Fresenius Kabi Austria GmbH và thông tin sản phẩm

Lưu ý về bản quyền:
Bản quyền về hình ảnh được sử dụng ở trang này là của: 

 • © Fresenius Kabi Austria GmbH
 • © YakobchukOlena /iStock Photo by Getty Images International
 • © Halfpoint /iStock Photo by Getty Images International
 • © Satyrenko/iStock Photo by Getty Images International
 • © GlobalStock/iStock Photo by Getty Images International
 • © metamorworks/iStock Photo by Getty Images International
 • © WillSelarep/iStock Photo by Getty Images International
 • © Kontrec/iStock Photo by Getty Images International
 • © bit245/iStock Photo by Getty Images International
 • © torwai/iStock Photo by Getty Images International
 • © Rostislav_Sedlacek/iStock Photo by Getty Images International
 • © lzf/iStock Photo by Getty Images International
 • © Zephyr18/iStock Photo by Getty Images International
 • © Erdark/iStock Photo by Getty Images International
 • © kamisoka/iStock Photo by Getty Images International
 • © c.h. productions/Christian Huber
 • © Unsplash.com/Alexandra Gorn