in

contact, Young Asian business man using digital tablet working with laptop computer and smartphone in coworking space. Urban lifestyle with modern electronic devices. Internet of things and online app concepts

in

FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH

Hafnerstraße 36
8055 Graz
Áo
Tel.: +43 316 249 0
Fax.: +43 316 249 1422
email: info-atgr@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.at

GmbH, trụ sở Graz, chi nhánh Linz;
Số đăng ký công ty: FN 78256h
Tòa án đăng ký: Tòa án dân sự khu vực Graz
Cơ quan chức năng theo Bộ luật Thương mại Điện tử Áo: Văn phòng Thành phố Graz
UID: ATU 22978400
DVR 0662721
Quản lý: Ông Heinz Riesner, Ông Frank-Joachim Simon

Cơ quan thương mại có thẩm quyền: Cơ quan hành chính thành phố Graz
Cơ quan sáp nhập: Thành viên của Phòng Thương mại Áo
Quy định kinh doanh và chuyên môn: Bộ luật Công nghiệp Áo (GewO) và Luật Sản phẩm Y học Áo (AMG). Có thể tham khảo quy định này ở địa chỉ sau: http://www.ris.bka.gv.at
Cơ quan giám sát có thẩm quyền: Văn phòng Liên Bang An toàn Chăm sóc Sức khỏe Áo (Austrian Federal Office for Safety in Health Care)
Mục đích hợp tác: Phát triển, sản xuất, và phân phối thuốc và công nghệ tiêm truyền và dinh dưỡng lâm sàng.
Mục tiêu cơ bản: thông tin chung về Fresenius Kabi Austria GmbH và thông tin sản phẩm

Lưu ý về bản quyền:
Bản quyền về hình ảnh được sử dụng ở trang này là của: 

  • © Fresenius Kabi Austria GmbH
  • © YakobchukOlena /iStock Photo by Getty Images International
  • © Halfpoint /iStock Photo by Getty Images International
  • © Satyrenko/iStock Photo by Getty Images International
  • © GlobalStock/iStock Photo by Getty Images International
  • © metamorworks/iStock Photo by Getty Images International
  • © WillSelarep/iStock Photo by Getty Images International
  • © Kontrec/iStock Photo by Getty Images International
  • © bit245/iStock Photo by Getty Images International
  • © torwai/iStock Photo by Getty Images International
  • © Rostislav_Sedlacek/iStock Photo by Getty Images International
  • © lzf/iStock Photo by Getty Images International
  • © Zephyr18/iStock Photo by Getty Images International
  • © Erdark/iStock Photo by Getty Images International
  • © kamisoka/iStock Photo by Getty Images International
  • © c.h. productions/Christian Huber
  • © Unsplash.com/Alexandra Gorn