cảnh báo về pháp lý

cảnh báo về pháp lý

Trang web của chúng tôi đã được phát triển một cách cẩn thận và được duy trì và cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự tổn hại trực tiếp, gián tiếp, hữu hình hay vô hình nào do việc sử dụng thông tin được đưa ra ở trên trang web này, trừ khi thông tin sai được công bố một cách có chủ ý hoặc do bất cẩn. Vì những lý do đã nêu, việc sử dụng trang web thuộc trách nhiệm của chính người sử dụng.

Với những người dùng là người Mỹ: do một số phạm vi quyền hạn không cho phép loại trừ những sự đảm bảo nhất định, một số loại trừ nói trên có thể không được áp dụng cho bạn. Trong phạm vi quyền hạn này, chúng tôi không công nhận tất cả những sự đảm bảo đến mức được pháp luật hiện hành cho phép.

Thông tin về thương mại và sản phẩm

Thông tin trên trang web không phải là thông tin bắt buộc và chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không phải là công cụ thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia tài chính, bác sĩ hoặc các chuyên gia khác. Người dùng không nên hành động dựa trên thông tin này mà không tham khảo ý kiến của chuyên gia có thẩm quyền trước. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung thông tin của các bên thứ ba được công bố trên trang web này. Các tác giả phải tự chịu trách nhiệm cho thông tin của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin này. Những thông tin được công bố trên trang web này có thể có chứa các công bố mang tính dự đoán và có thể có chứa những nguy cơ và những điều không chắc chắn. Các kết quả trong tương lai có thể thay đổi về mặt hữu hình so với những thông tin đã được mô tả trong các công bố mang tính dự đoán do một số yếu tố nhất định, ví dụ thay đổi điều kiện kinh doanh, kinh tế và cạnh tranh, cải cách quy chế, kết quả của các thử nghiệm lâm sàng, sự dao động của tỷ giá ngoại tệ, sự không chắc chắn trong kiện tụng hoặc quá trình điều tra, và tính có sẵn về mặt tài chính. Fresenius Kabi AG không chịu trách nhiệm cập nhật các công bố mang tính dự đoán trong những lần phát hành này.

Quyền sử dụng

Fresenius Kabi AG hoặc các công ty con có quyền hợp pháp với trang web được công bố. Tất cả tin nhắn hoặc chú giải được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn có thể sao chép thông tin từ các trang web của chúng tôi và lưu giữ nó trong máy tính của bạn. Hiện tại có thể in, nó chỉ cho phép bạn sử dụng cá nhân; bất kỳ sự tái tạo hoặc chuyển tiếp cho bên thứ ba nào cũng không được phép. Bất kỳ cách sử dụng nào khác, đặc biệt cho mục đích thương mại, đều bị cấm. Không có bất kỳ quyền lợi hoặc giấy phép nào liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế,... được trao cho người sử dụng.

 Không cam kết: pháp luật hiện hành

Nội dung trang web của chúng tôi có mục đích chỉ sử dụng trong phạm vi Liên minh Châu Âu. Có thể việc khuyến mãi hoặc tiếp nhận một số sản phẩm, dịch vụ và trị liệu nhất định được thể hiện trên trang web này không được phép theo pháp luật hiện hành ở một số quốc gia ngoài phạm vi Liên minh Châu Âu. Trang web không có chương trình khuyến mãi của những sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp ở những quốc gia này. Vui lòng lưu ý rằng các sản phẩm được trình bày ở trang web này có thể không có ở tất cả các nước do có sự khác nhau về quy chế đăng ký. Trang web của các công ty con của chúng tôi ở địa phương có thể có các điều khoản lập pháp khác biệt và việc sử dụng những trang web này tuân theo điều khoản đó.

Bất kỳ khiếu nại pháp luật hoặc kiện cáo có thể xảy ra do trang web này và việc sử dụng của nó tuân theo pháp luật của Cộng hòa Liên bang Áo, ngoại trừ những điều khoản của pháp luật riêng tư quốc tế và Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Siêu liên kết

Cùng với các thông tin của chính chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba. Nội dung và thiết kế của trang web của các bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của những thông tin có trên các trang web của bên thứ ba. Các liên kết không có sự chứng thực, chứng minh hoặc xác nhận nội dung của các trang web được liên kết. Các tác giả của các trang web được liên kết chịu trách nhiệm về thông tin, quan điểm và những thực tế được trình bày trên trang web. Điều tương tự cũng được áp dụng cho các bình luận được đưa ra trong các sổ lưu bút, thảo luận và danh sách thư điện tử. Tương tự như vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính an toàn kỹ thuật của các liên kết và các trang mục tiêu. Do đó,chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những tổn thất do việc sử dụng thông tin có trong những siêu liên kết này hay bản thân việc sử dụng các siêu liên kết đó.

Liên hệ và các thông tin khác

Fresenius Kabi Austria GmbH
Estermannstraße 17
4020 Linz, Áo
Tel: +43 732 7651 0
Fax: +43 732 782833
E-mail: international.linz@fresenius-kabi.com

Điều kiện mua nói chung: nhấp vào đây